Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou Würth spol. s r.o. (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkom (ďalej tiež „Kupujúci“) vo všetkých vzťahoch týkajúcich sa kúpy Tovaru a poskytnutia Služieb.

1.2

Predávajúci a Kupujúci môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť odlišne od Podmienok, pokiaľ sa na tom písomne dohodnú.

1.3

Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú inak, tieto Podmienky majú prednosť pred akýmikoľvek podmienkami, ktoré stanovil, vypracoval alebo uviedol Kupujúci, a to bez ohľadu na to, či to bolo alebo nebolo uvedené v jeho objednávke alebo inom prejave adresovanom Predávajúcemu.

 

2. Definície

Pokiaľ nie je v Podmienkach stanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy, nasledovný význam:

2.1

Aktuálny cenník znamená cenník Predávajúceho platný ku dňu vystavenia objednávky Kupujúceho, ktorý obsahuje ceny Produktov.

2.2

Balený produkt znamená Tovar, ktorý sa dodáva v kartónoch, kanistroch alebo v inom druhu balenia.

2.3

Majiteľ ochranných známok znamená spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG, ktorá je toho času jediným majiteľom všetkých Ochranných známok Würth, alebo iná osoba, ktorá sa stane takýmto majiteľom.

2.4

Miesto dodania znamená určité miesto dodania Tovaru nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky.

2.5

Ochranné známky Würth znamenajú všetky ochranné známky, logá, obchodné značky, obchodné mená, typy obalov, farebné schémy, emblémy, neregistrované a registrované dizajny, slogany a propagačné prostriedky spojené s Predávajúcim a/alebo ktoroukoľvek Pridruženou spoločnosťou a/alebo ktorýmkoľvek Tovarom.

2.6

Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu pri objednávke do 200 EUR, účtovať poplatok za spracovanie objednávky (PZO): poplatok 8,50 EUR. bodov (I) a (II) len „spoločnosť“), ktorá je v danom čase priamo alebo nepriamo kontrolovaná Materskou spoločnosťou. Pre účely tejto definície je spoločnosť:
(I) priamo kontrolovaná inou spoločnosťou, ak kontrolujúca spoločnosť má právo vykonávať najmenej polovicu hlasovacích práv na valnom zhromaždení kontrolovanej osoby, alebo právo vymenovať najmenej polovicu členov štatutárneho orgánu kontrolovanej osoby, alebo má akcie alebo obchodné podiely tvoriace podiel na základnom imaní kontrolovanej osoby najmenej 50%; a
(II) nepriamo kontrolovaná Materskou spoločnosťou, ak možno určiť reťazec spoločností, počnúc Materskou Spoločnosťou a končiac danou konkrétnou spoločnosťou, ktoré spolu súvisia tak, že každá spoločnosť zo série okrem Materskej Spoločnosti je priamo kontrolovaná jednou alebo viacerými predchádzajúcimi spoločnosťami v reťazci.

2.7

Produkt znamená určitý druh Tovaru.

2.8

Služby znamenajú odborné školenia, technické expertízy a iné podporné služby poskytované Kupujúcemu najmä za účelom správneho používania Tovaru a na podporu ďalšieho predaja Tovaru tretím osobám, ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu v rozsahu a na základe osobitnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

2.9

Tovar znamená najmä spojovací materiál, kotviace prvky, chemické prostriedky, obrábacie nástroje, ručné náradie, elektropríslušenstvo, elektrické a pneumatické stroje, ochranné pracovné prostriedky, skladovacie systémy, nábytkársky sortiment, sortiment pre strechy a rýchlo montážny systém Varifix.

2.10

Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a každý iný predpis, ktorý upravuje nakladanie a spracovanie osobných údajov.

 

3. Objednávanie Tovaru a prijatie objednávky

3.1

Kupujúci objednáva Tovar na základe riadne vyplneného tlačiva „Objednávka“. Aktuálne tlačivo „Objednávka“ je možné dostať od obchodného zástupcu.

3.2

Pokiaľ Kupujúci nepoužije tlačivo uvedené v bode 3.1, Tovar môže objednať objednávkou adresovanou Predávajúcemu, ktorá musí obsahovať:

3.2.1

údaje, ktoré s dostatočnou určitosťou identifikujú Kupujúceho, a to minimálne: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO Kupujúceho, bankové spojenie a telefonický kontakt na Kupujúceho; pokiaľ už bolo Kupujúcemu pridelené zákaznícke číslo, Kupujúci uvedie aj zákaznícke číslo,

3.2.2

názov Produktu a jeho množstvo; množstvo sa určí pri balených produktoch uvedením jednotkového balenia a počtom balení,

3.2.3

Miesto dodania určené Kupujúcim,

3.2.4

odkaz: „Kúpna cena po vzájomnej dohode s obchodným zástupcom“,

3.2.5

odkaz: „Kúpa podľa Všeobecných obchodných podmienok Würth spol. s r.o.“ alebo podobné slová, z ktorých je zrejmé, že sa odkazuje na tieto Podmienky.

3.3

Ak objednávka neobsahuje všetky údaje podľa bodu 3.2.1 alebo sú tieto údaje nepresné, ale identita Kupujúceho nie je sporná, považuje sa bod 3.2.1 za splnený.

3.4

Ak objednávka neobsahuje údaj podľa bodu 3.2.3, je Miestom dodania sídlo/miesto podnikania Kupujúceho.

3.5

Pokiaľ Kupujúci požaduje urgentné dodanie Tovaru uvedie, že ide o urgentnú objednávku po dohode s obchodným zástupcom.

3.6

Objednávku musí Kupujúci doručiť Predávajúcemu osobne prostredníctvom obchodného zástupcu Predávajúceho, poštou, faxom, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky zriadenej na ten účel.

3.7

Objednávka urobená v písomnej podobe musí obsahovať meno, priezvisko a podpis osoby konajúcej za Kupujúceho; objednávka urobená elektronicky musí obsahovať meno a priezvisko osoby konajúcej za Kupujúceho. Ustanovenie bodu 3.3 sa použije primerane.

3.8

Osobou konajúcou za Kupujúceho môže byť štatutárny orgán, poverený zamestnanec alebo iná osoba oprávnene konajúca za Kupujúceho.

3.9

Úkony spojené s uzatváraním kúpnych zmlúv za Predávajúceho vykonávajú okrem jeho štatutárnych orgánov aj iné ním poverené osoby, taktiež osoby pôsobiace na oddelení zákazníckeho servisu Predávajúceho, pokiaľ Predávajúci neoznámi niečo iné. Tieto úkony môžu byť vykonané aj v ústnej forme (telefonicky).

3.10

Objednávka je prijatá momentom, kedy Predávajúci oznámi Kupujúcemu jej prijatie.

3.11

Záväznou objednávkou je objednávka produktov iných ako je štandardný sortiment Predávajúceho a vyrobených na zákazku podľa výkresu. V prípade takejto záväznej objednávky je budúci Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu zálohu vo výške 50 % z ceny objednaného tovaru najneskôr do okamihu naloženia tovaru na vozidlo Predávajúceho alebo odovzdania tovaru prepravcovi.

3.12

Kupujúci môže požiadať o zrušenie (odvolanie) objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky, len prostredníctvom obchodného zástupcu a to najneskôr do okamihu naloženia Tovaru na vozidlo alebo odovzdania tovaru prepravcovi, okrem:
a) produktov vyrobených na zákazku podľa výkresu,
b) produktov mimo štandardného sortimentu Predávajúceho.

3.13

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci je oprávnený prijať objednávku aj čiastočne, tak čo do druhu Tovaru ako aj množstva; v takomto prípade je Kupujúci povinný prevziať Tovar len v rozsahu prijatej objednávky.

3.14

Predávajúci je povinný v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať. Predávajúci si v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky. Predávajúci si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky. Odôvodnenými prípadmi sa rozumie neuhradená pohľadávka Kupujúceho u Predávajúceho z minulej obchodnej transakcie po dobe splatnosti, technická chyba a pod...

 

4. Čas a miesto dodania Tovaru

Skladové produkty

Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu pri objednávke do 200 EUR, účtovať poplatok za spracovanie objednávky (PZO): poplatok 8,50 EUR.

Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar do Miesta dodania kedykoľvek nasledujúci deň po prijatí objednávky (bod 3.10), a to v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod..

4.2

Začiatkom plynutia lehoty podľa bodu 4.1 je deň prijatia objednávky, ak bola objednávka prijatá do 13.00 hod.; ak bola prijatá objednávka po 13.00 hod., je ním nasledujúci pracovný deň.

Neskladové produkty

4.3

Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar do Miesta dodania kedykoľvek v lehote 30 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky (bod 3.10), a to v čase od 7.30 hod. do 16.00 hod..

 

5. Práva a povinnosti pri dodaní Tovaru

5.1

Predávajúci je povinný dodať Tovar v rozsahu a množstve podľa ním prijatej objednávky.

5.2

Predávajúci je povinný dodať Tovar v akosti, ktorá sa hodí na účel, na ktorý sa spravidla Tovar používa, len ak sa Predávajúci s Kupujúcim dohodli na akosti Tovaru alebo si dohodli účel, na ktorý sa má Tovar hodiť.

5.3

Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia zmeniť označenie Produktov ako aj prevedenie, spôsob a druh balenia Produktov.

5.4

Kupujúci je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť Predávajúcemu pri dodaní Tovaru a Tovar prevziať v Mieste dodania.

5.5

V prípade dodania Balených Produktov do Miesta dodania sa Tovar považuje za dodaný Kupujúcemu v momente, kedy Predávajúci (resp. jeho dopravca) odovzdal Tovar Kupujúcemu alebo osobám, ktoré sa nachádzali v Mieste dodania; to platí aj v prípade, že nešlo o osoby, ktoré sú oprávnené konať za Kupujúceho, ibaže Predávajúci alebo jeho dopravca vedel, že nejde o osoby oprávnené konať za Kupujúceho.

5.6

Dodanie Tovaru je povinný Kupujúci potvrdiť na dodacom liste.

5.7

Vlastnícke právo k tovaru prejde na Kupujúceho až úplným zaplatením faktúry.

5.8

V prípade Balených produktov prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho momentom jeho dodania.

5.9

Ak Kupujúci oznámi Predávajúcemu najneskôr do času, kedy je Tovar vyložený v Mieste dodania, že Tovar alebo jeho časť neprevezme a Predávajúci s tým bude súhlasiť, Kupujúci nie je povinný Tovar alebo jeho časť prevziať; v takomto prípade je povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za neprevzatie Tovaru.

5.10

Pokiaľ Kupujúci prevezme Tovar, môže Tovar vrátiť Predávajúcemu len so súhlasom Predávajúceho.

5.11

Spolu s Tovarom odovzdá Predávajúci Kupujúcemu aj všetky doklady, na odovzdaní ktorých sa zmluvné strany dohodli.

5.12

Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu pri objednávke do 200 EUR, účtovať poplatok za spracovanie objednávky (PZO): poplatok 8,50 EUR.

 

6. Zodpovednosť za vady Tovaru

6.1

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru bezodkladne po tom, čo mu bol dodaný Tovar a je povinný v lehote do 24 hodín od prevzatia Tovaru podať správu Predávajúcemu (reklamáciu) o zjavných vadách a vadách obalu Tovaru, inak nie je Predávajúci povinný nárokom z vád Tovaru vyhovieť a nemožno ich ani Kupujúcemu priznať v súdnom konaní.

6.2

V prípade zistenia vady Tovaru, ktorá nie je vadou zjavnou a vadou obalu, patrí Kupujúcemu nárok v zmysle ustanovenia §436 a násl. Obchodného zákonníka.

6.3

Kupujúci berie na vedomie, že ani dopravca, ani jeho vodič alebo iná osoba, ktorá bola použitá Predávajúcim na dodanie Tovaru na Miesto dodania, nie je oprávnená vykonávať právne úkony v mene Predávajúceho týkajúce sa podmienok kúpy Tovaru, nárokov z vád Tovaru alebo také úkony, ktoré by Predávajúceho zaväzovali.

6.4

Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby (a) spôsoby manipulácie a skladovania Tovaru nepriaznivo neovplyvnili kvalitu Tovaru alebo nepoškodili jeho obal a (b) manipulácia a skladovanie Tovaru boli vykonávané v súlade s internými predpismi a pokynmi Predávajúceho, pokiaľ boli Kupujúcemu oznámené.

6.5

Ak bola lehota použitia vyznačená na obale Produktu, alebo bola iným spôsobom Kupujúcemu oznámená, musí byť Produkt spotrebovaný v takejto lehote; v opačnom prípade Predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené použitím Produktu po tejto lehote.

6.6 Záručná doba

6.6.1 Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je produkt zadefinovaný v inej kategórii záručných lehôt (pozri tabuľku).

Zarucne doby

6.6.2 Na darčeky, ktoré dostane zákazník zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

6.7

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

7. Zodpovednosť za škodu

7.1

Predávajúci zodpovedá za škodu Kupujúcemu len v prípade, ak takúto škodu Predávajúci spôsobil zavineným porušením svojej povinnosti.

7.2

Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu škodu, ktorá vznikla ako dôsledok zavineného porušenia povinnosti Predávajúceho.

7.3

Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, ktorý v dôsledku porušenia jeho povinností Kupujúcemu vznikne.

 

8. Cena, fakturácia a platba

8.1

Kupujúci je povinný zaplatiť za Tovar kúpnu cenu a všetky poplatky, ktoré sú stanovené v zmysle aktuálneho cenníka predávajúceho.

8.2

Kupujúci je povinný zaplatiť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Kupujúci zaplatí peňažné záväzky na účet Predávajúceho uvedený na faktúre.

8.3

Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci vyúčtoval dodanie tovaru a poskytované služby na základe objednávok faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). Odoslaním objednávky, ktorej súčasťou sú tieto Podmienky, Predávajúci nadobúda oprávnenie vystavovať Kupujúcemu elektronickú faktúru za dodanie tovaru a poskytované služby. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že odoslaním Objednávky Kupujúcim už Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu posielať faktúry v papierovej forme, ak nie je v týchto Podmienkach stanovené inak. Kupujúcemu na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti bude zaslaná faktúra aj v papierovej podobe.

8.4

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. daňovým dokladom.

8.5

Predávajúci je povinný elektronickú faktúru doručovať Kupujúcemu formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol Predávajúcemu. a ktorá je uvedená v registračnom formulári Predávajúceho (ďalej len „E-mailová adresa“). Kupujúci a Predávajúci sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na Emailovú adresu Kupujúceho považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za dodanie tovaru a poskytnuté služby Kupujúcemu. Ďalej Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že E-mailová adresa sa popri adrese sídla/miesta podnikania Kupujúceho, ktorá bola zadaná pri Objednávke resp. sídla/miesta podnikania Kupujúceho zverejneného v obchodnom, živnostenskom registri alebo inom verejnom zozname pokiaľ Kupujúci nie je zapísaný v obchodnom registri ani živnostenskom registri, považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle týchto Podmienok.

8.6

Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k E-mailovej adrese. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na E-mailovú adresu v zmysle týchto Podmienok sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k E-mailovej adrese Kupujúceho, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie účastníka.

8.7

Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť Predávajúcemu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto Podmienok, najmä zmenu E-mailovej adresy.

8.8

V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek písomnosť zaslaná v zmysle týchto Podmienok považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry alebo písomnosti Kupujúcemu Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na E-mailovú adresu. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade, ak nebude možné doručiť elektronickú faktúru účastníkovi na jeho E-mailovú adresu je Predávajúci povinný doručiť Kupujúcemu faktúru v papierovej podobe.

8.9

Štatutár kupujúceho uvedený v RKZ (v čl. I ods. 2) týmto v zmysle ust. §303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení predávajúcemu ako ručiteľ vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok za úhradu kúpnej ceny vrátane príslušenstva a zmluvnej pokuty, ktorú kupujúci bude povinný uhradiť na základe vystavených faktúr v zmysle RKZ a uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak si kupujúci (ako dlžník) nesplní svoje záväzky z tejto RKZ v lehote splatnosti jednotlivých faktúr.

8.10

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, nie je Kupujúci oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Predávajúcemu na tretiu osobu.

8.11

Vrátenie faktúry Kupujúcim z dôvodu jej nesprávnosti alebo neúplnosti nezbavuje Kupujúceho povinnosti zaplatiť svoj peňažný záväzok v stanovenej lehote.

8.12

V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením svojich peňažných záväzkov alebo ich častí, je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu úrok z omeškania v príslušnej výške stanovenej zákonom.

8.13

Predávajúci nie je povinný dodať Kupujúcemu Tovar, aj keď bola objednávka prijatá,
a) pokiaľ je Kupujúci v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Predávajúcemu, najmä so zaplatením kúpnej ceny za Tovar,
b) Kupujúci objednal Tovar v takej hodnote, pri ktorej Predávajúci vyžaduje poskytnutie primeraného zabezpečenia záväzku Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za Tovar a táto zábezpeka nebola poskytnutá.

 

9. Ochranné známky Würth

9.1

Predávajúci má právo pri výkone svojej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky používať, zobrazovať a reprodukovať Ochranné známky Würth.

9.2

Pokiaľ Predávajúci poskytuje Kupujúcemu reklamné predmety a zariadenia, považujú sa tieto reklamné zariadenia za Ochranné známky Würth.

9.3

Kupujúci nesmie používať Ochranné známky Würth, ktorými je označený Tovar, na označenie alebo propagáciu iných tovarov alebo služieb.

9.4

Kupujúci je povinný informovať svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré použije na plnenie svojich záväzkov, o povinnostiach týkajúcich sa použitia Ochranných známok Würth, a ďalších označení, ktoré tvoria predmet práv duševného vlastníctva.

9.5

Kupujúci týmto berie na vedomie, že Majiteľ ochranných známok Würth je oprávnený kedykoľvek pridať, nahradiť alebo stiahnuť z užívania Ochranné známky Würth; Kupujúci je povinný takéto zmeny rešpektovať.

9.6

Predávajúci je oprávnený kontrolovať použitie ochranných známok Würth Kupujúcim v obchodných priestoroch Kupujúceho a Kupujúci je povinný mu takúto kontrolu umožniť. V prípade, ak kontrola zistí porušenie povinností Kupujúceho pri používaní Ochranných známok Würth, Predávajúci bude na mieste informovať Kupujúceho o zistených porušeniach. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezodkladne nápravu vadného stavu.

9.7

Kupujúci nesmie požiadať o registráciu alebo nechať registrovať žiadne Ochranné známky, slovné spojenia a vyobrazenia, ktoré sú obdobné alebo môžu vyvolávať nebezpečenstvo zámeny s Ochrannými známkami Würth.

9.8

Kupujúci nebude používať, ani si nezaregistruje alebo nenechá registrovať Ochranné známky Würth, ani slovné spojenia alebo vyobrazenia ako súčasť firemného názvu, obchodného mena, obchodného štýlu, alebo ako obchodnú značku k niektorým tovarom alebo službám, alebo ako názov internetovej domény, ktoré sú podľa odôvodneného názoru Predávajúceho podobné Ochranným známkam Würth.

9.9

Kupujúci nesmie vykonávať svoju podnikateľskú činnosť spôsobom, ktorý môže negatívne ovplyvniť platnosť, povesť alebo rozlíšiteľnosť Ochranných známok Würth.

9.10

Kupujúci nesmie:
(I) vyjednávať alebo vstupovať do sponzorských zmluvných vzťahov alebo obdobných vzťahov, ktoré by obsahovali použitie alebo zobrazenie Ochranných známok Würth,
(II) vstúpiť do zmluvného vzťahu s poskytovateľom služieb (napr. mediálna agentúra, marketingové agentúry), ktorého predmetom by bolo použitie alebo zobrazenie Ochranných známok Würth,
(III) používať Ochranné známky Würth na propagáciu vlastnej podnikateľskej činnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho, s výnimkou prípadov, kedy mu to Predávajúci výslovne umožní alebo poskytne Kupujúcemu predmety slúžiace na takúto propagáciu.

9.11

Kupujúci je povinný okamžite informovať Predávajúceho v prípade, ak sa dozvie o:
(I) akomkoľvek neoprávnenom zásahu alebo domnelom neoprávnenom zásahu do ktorejkoľvek Ochrannej známky Würth treťou osobou,
(II) akejkoľvek žiadosti o registráciu ochrannej známky, proti ktorej by podľa názoru Kupujúceho mohli byť vznesené námietky vzhľadom na jej podobnosť s Ochrannými známkami Würth,
(III) akejkoľvek záležitosti alebo okolnosti akejkoľvek povahy, ktorá by podľa názoru Kupujúceho mohla ovplyvniť záujmy Predávajúceho alebo Majiteľa ochrannej známky,
(IV) akomkoľvek tvrdení, že ktorákoľvek z Ochranných známok Würth je neplatná alebo by mala byť vymazaná.

9.12

Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach, ktoré mu boli oznámené pri výkone jeho podnikateľskej činnosti v súvislosti s Ochrannými známkami Würth a predmetmi práv duševného vlastníctva, s výnimkou informácií, ktoré sú verejne prístupné.

 

10. Údaje

10.1

Predávajúci je oprávnený spracúvať údaje o Kupujúcom uvedené v objednávke, alebo iných dokumentoch poskytnutých Kupujúcim Predávajúcemu, ako aj údaje o nákupoch Tovaru vrátane vzájomných peňažných záväzkov Kupujúceho a Predávajúceho, a to na nasledovné účely:
(a) za účelom plnenia záväzkov a uplatňovania práv Predávajúceho,
(b) za účelom preverenia obchodnej spoľahlivosti, kredibility, bonity a solventnosti predávajúceho,
(c) na reklamné a marketingové účely a
(d) za účelom zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb zo strany Predávajúceho
(e) za účelom vedenia účtovníctva a spracovania evidencií a správ pre vnútornú potrebu Predávajúceho a Pridružených osôb.

10.2

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že každá fyzická osoba, uvedená ako kontaktná osoba alebo preberajúca osoba Kupujúceho, ktorej meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, faxové číslo, e-mail alebo iný údaj uviedol v objednávke alebo inom dokumente poskytnutom Predávajúcemu, dala svoj predchádzajúci riadny písomný súhlas podľa Zákona o ochrane osobných údajov s tým, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté Predávajúcemu a osobám, ktoré sú uvedené v bode 10.6 na spracovanie za účelom podľa bodu 10.1 písm. (a) a písm. (c).

10.3

Kupujúci je povinný zaobstarať, mať k dispozícii a na žiadosť Predávajúceho mu bezodkladne poskytnúť písomný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov každej fyzickej osoby uvedenej v bode 10.1. Pokiaľ Kupujúci takýto písomný doklad o danom súhlase nepredloží, je povinný odškodniť Predávajúceho a nahradiť mu a za neho všetky uplatnené pokuty, sankcie a náhrady škody a iné nemajetkové ujmy uplatnené v súvislosti s tým, že takýto súhlas nebol daný alebo nebol predložený na požiadanie dotknutých osôb alebo orgánov verejnej moci.

10.4

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podaním objednávky dáva Predávajúcemu svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v objednávke a v iných dokumentoch poskytnutých Predávajúcemu. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne na účely a v súlade s podmienkami podľa bodu 10.1. Súhlas so spracovaním údajov je platný po dobu jedného roka od dodania Tovaru.

10.5

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel podľa bodu 10.1 v rozsahu údajov: obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, telefónne číslo, faxové číslo a e-mail Kupujúceho sa dáva na dobu neurčitú až do jeho odvolania bez ohľadu na to, či k uzavretiu nejakej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dôjde alebo nie.

10.6

Predávajúci je oprávnený sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, a to aj v zahraničí, najmä zaznamenávať údaje do elektronickej formy, údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby údaje poskytovať a sprístupňovať iným sprostredkovateľom a všetkým Pridruženým spoločnostiam a v nevyhnutnom rozsahu aj iným osobám, najmä za účelom zisťovania Dôveryhodnosti.

10.7

Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že je riadne oboznámený o právach dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o dobrovoľnosti poskytnutia týchto údajov, berie tiež na vedomie, že za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

10.8

Kupujúci súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal poštou, e-mailom, telefónom alebo iným spôsobom reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa Predávajúceho, Tovaru a Služieb ním poskytovaných. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý Predávajúci bude rešpektovať.

10.9

Kupujúci bezodkladne informuje Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách údajov Kupujúceho, ktoré uviedol v objednávke, zmenách bankových údajov alebo akýchkoľvek iných relevantných údajov poskytnutých Predávajúcemu.

 

11. Zmena Podmienok

11.1

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť Podmienky. Zmena Podmienok je platná, účinná a tým záväzná, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, dňom zverejnenia zmenených Podmienok.

11.2

V prípade, že dôjde k zmene Podmienok po tom, čo Kupujúci už odoslal objednávku Predávajúcemu, budú sa zmenené Podmienky vzťahovať na vzťah založený objednávkou, ktorá bola odoslaná ešte pred účinnosťou zmenených Podmienok len v prípade, že Kupujúci nedoručí Predávajúcemu svoj písomný nesúhlas s takouto zmenou do 3 pracovných dní odo dňa, kedy mu boli zmenené Podmienky doručené alebo mu bola oznámená zmena Podmienok spolu s informáciou, kde boli zmenené Podmienky sprístupnené.

11.3

Predávajúci je oprávnený zasielať zmenené Podmienky podľa bodu 11.2 aj prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol Predávajúcemu alebo ju bežne používa. Zmenené Podmienky obsiahnuté v správe elektronickej pošty sa považujú za riadne doručené Kupujúcemu, ak bola táto správa doručená na e-mailovú adresu Kupujúceho, a to aj vtedy, ak si ju Kupujúci neprečítal.

 

12. Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vo všetkých vzťahoch týkajúcich sa kúpy Tovaru a poskytnutia Služieb sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky; na kolízne normy slovenského práva sa neprihliada a vylučuje sa aj pôsobnosť Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 

13. Ochrana osobných údajov v zmysle GDPR

Zásady ochrany osobných údajov - tu.

 

Verzia 2-2023 platná od 15.2.2023.